Huishoudelijk Regelement

HUISHOUDELIJK REGELEMENT TENNISCLUB UITHOORN

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse, zowel op het park als in het clubhuis, geldende reglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van of namens het bestuur.

Artikel 2.
De leden zijn verplicht adresveranderingen direct aan het secretariaat door te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen). Indien niet tijdig betaald is, zijn leden niet gerechtigd de banen te gebruiken of aan de competitie, toernooien of andere evenementen deel te nemen. Bij niet tijdig betalen van de contributie wordt, na niet voldoen aan aanmaningen de vordering ter incasso gegeven. Alle daaruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van betreffend lid.

Artikel 3.
Het bestuur kan een ledenstop afkondigen indien de beschikbare baancapaciteit dit vereist. Er zullen dan door de secretaris wachtlijsten worden opgesteld waarop kandidaat-leden in volgorde van aanmelding worden geplaatst. Bij opheffing van de ledenstop zullen kandidaat-leden in volgorde van plaatsing op de wachtlijst worden toegelaten als lid.

Artikel 4.
Ondersteunende leden (donateurs), die eerder lid waren, hebben het recht hun donateurschap om te zetten in een gewoon lidmaatschap.

Artikel 5.
Elk lid heeft, indien de bezetting van de banen dit toelaat, het recht personen te introduceren. Niemand mag echter meer dan 2 maal geïntroduceerd worden. Het bestuur is bevoegd in bepaalde gevallen van deze regeling af te wijken. De kosten van introductie, die door het bestuur worden vastgesteld, moeten direct worden voldaan door het introducerende lid. De introductie vindt plaats bij het dienstdoend lid achter de bar of, indien de bar gesloten is, bij een lid van het bestuur.

Artikel 6.
Ten behoeve van aanmeldingen voor het lidmaatschap beschikt vereniging over aanmeldingsformulieren. De kandidaat-leden ontvangen een formulier dat zij ingevuld dienen te retourneren aan de ledensecretaris. Op het aanmeldingsformulier dient minimaal vermeld te worden: naam, voornamen, adres, geboortedatum, en indien van toepassing, speelsterkte, (voormalig) lidmaatschap van andere tennisverenigingen en lidmaatschapnummer van de KNLTB. Inschrijven kan bovendien via de website van de vereniging: www.tcuithoorn.nl
Tevens wordt aan nieuwe leden gevraagd een automatische machtiging af te geven ter inning van de verschuldigde contributie. Leden kunnen aangeven of de inning in 3 termijnen of eenmaal in zijn geheel dient te gebeuren.

LEDENVERGADERINGEN
Artikel 7.
De voorzitter heeft in de algemene vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te beperken, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 8.
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit statuten of huishoudelijk reglement voortvloeiende agendapunten, ieder voorstel dat tenminste 14 dagen voor de verzending van de convocaties schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9.
Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld. Bij ieder punt wordt tevens ieder mondeling, door een lid tijdens de vergadering gedaan voorstel, behandeld dat rechtstreeks samenhangt met het aan de orde zijnde punt.

Artikel 10.
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te benoemen functionaris vindt plaats door het bestuur. Leden kunnen zich kandidaat stellen indien dit door minimaal 10 senior- en/of ereleden wordt ondersteund.
Kandidaatstelling door het bestuur vindt plaats nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door leden vindt plaats door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat zijn gesteld, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 11.

Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 17 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit in genomen of zodanig benoemde is verkozen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen, blanco stemmen niet meegerekend, en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzegging, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.

Artikel 12.

Stemming over personen vindt plaats door middel van gesloten briefjes. Voor het bepalen van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig als op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het voorstel niet aangenomen.

Artikel 13.

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts iemand worden gekozen die kandidaat is gesteld op de wijze als bij statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dat geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR
Artikel 14.
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij/zij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij/zij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het spreken en stemmen daarin. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Jaarlijks treden af de in artikel 9 lid 5 van de statuten genoemde adviseurs. Verkiezing van bestuursleden ter vervanging van
aftredende vindt plaats in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Van bestuursleden, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, dient de benoeming bekrachtigd te worden tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 15.
Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 4 dagen voor de datum van de vergadering. De voorzitter is bevoegd tot bijeenroepen van een bestuursvergadering; hij/zij is daartoe verplicht op verzoek van 3 bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 7 dagen geen vervolg is gegeven en de vergadering niet binnen 14 dagen wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 16.
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Bij ontstentenis van een dezer kan een ander bestuurslid gevraagd worden toe te treden tot het dagelijks bestuur. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 17.
Schade aan de vereniging of de bezittingen van de vereniging, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 18.
Het bedrag als bedoeld in artikel 11 lid 3 sub c van de statuten wordt gesteld op € 15.000,00.

Artikel 19.
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de statuten bedoelde personen (alle leden);
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, hoeven daarin niet te worden opgenomen.

COMMISSIES
Artikel 20.
Het bestuur kan een of meerder commissie adhoc benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken tot buiten de grenzen van de bevoegdheden van een commissie. Bij of na de benoeming worden de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie geregeld. Iedere benoemde commissie dient aan het eind van haar bestaansperiode, of aan het eind van het verenigingsjaar te rapporteren d.m.v. een verslag en een financiële verantwoording

Artikel 21.
De commissie, als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten, de zogenaamde kascommissie, wordt bij haar benoeming, telkens voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden zijn/ haar plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene ledenvergadering, worden benoemd tot lid van de kascommissie in de plaats van het lid dat het langst in de commissie zitting heeft.

Artikel 22.
De leden van de zogenaamde vaste commissies, t.w. barcommissie, commissie parkbeheer, commissie pers en publiciteit, commissie sponsoring, jeugdcommissie en technische commissie, worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd.

Artikel 23.

De voorzitters van de vaste commissies worden aan de ledenvergadering voorgedragen als leden van het bestuur.

Artikel 24.

Zowel de commissie adhoc, als de vaste commissies verrichten hun werkzaamheden onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van het bestuur.
Het bestuur stelt richtlijnen vast m.b.t. het functioneren en de werkzaamheden van deze commissies.
De commissies, uitgezonderd de kascommissie, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden met inachtneming van de statuten. Ook kan het bestuur leden van commissies vervangen.

Artikel 25.

De werkzaamheden en bevoegdheden van de vaste commissies, met uitzondering van de kascommissie, worden in het huishoudelijk reglement nader gespecificeerd.

Artikel 26.

De barcommissie (BC) wordt gevormd door tenminste 3 en ten hoogte 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken. De taak van de BC is in het algemeen het beheren van de bar, mede ter bevordering van de sfeer in het clubhuis. Onder de bar wordt hier verstaan: de bar, de keuken en de voorraadruimtes. In het bijzonder bestaat te taak van de BC uit:
1. Het voor elke jaarvergadering aan het bestuur voorleggen van een afrekening, waarop vermeld de baten en lasten van het afgelopen jaar en het uiteindelijk resultaat;
2. Het bijhouden en zonodig vervangen of uitbreiden van de inventaris van bar en keuken;
3. Het bijhouden en zonodig aanvullen van de voorraden;
4. Het leggen en onderhouden van contacten met leveranciers;
5. Het doen bezetten van de bar tijdens de geregelde openingstijden en het opstellen van barroosters daartoe a) de BC stelt leden in staat om aan het begin van het seizoen zelf een voorkeur aan te geven voor de 2 bardiensten b) indien door het lid niet aan sub 5a voldaan is, bepaald de BC voor het lid de bardienst en communiceert dit aan het lid c) indien een lid meerdere malen (te bepalen door BC) de bardienst niet vervult heeft, kan de BC in overleg met het bestuur actie ondernemen
6. Het doen bezetten van de bar tijdens speciale dagen en/of avonden, mits vroegtijdig (14 dagen tevoren) overleg is gepleegd door de organiserende commissie of het bestuur;
7. De BC is bevoegd alle maatregelen te nemen en handelingen te doen die zij nodig acht om de sfeer in het clubhuis te verbeteren, resp. de omzet te bevorderen, met dien verstande dat bij uitgaven die de € 600,00 te boven gaan eerst toestemming van het bestuur dient te worden verkregen;
8. De BC stelt het barassortiment samen en bepaalt in overleg met het bestuur de verkoopprijzen;
9. De BC stelt de openingstijden van de bar vast;

Artikel 27.

De jeugdcommissie (JC) wordt gevormd door tenminste 3 leden en ten hoogste 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken.
De taak van de JC is in het algemeen het bestuur te assisteren bij het uitvoeren van maatregelen die de bevordering van de tennissport beogen.
In het bijzonder bestaat de taak van de JC uit:
1. het voor elke jaarvergadering aan het bestuur voorleggen van: a. een agenda waarop de evenementen voor het komend seizoen zijn vermeld; deze evenementen kunnen van sportieve en sociale aard zijn;
b. een plan voor de jeugdtraining;
c. overige suggesties m.b.t. de activiteiten voor en door de jeugd;
2. de begeleiding van de jeugd ter ontwikkeling van haar tenniscapaciteiten;
3. het bevorderen van verslagen van jeugdcompetitie en andere jeugdevenementen;
4. het organiseren van jeugdkampioenschappen;
5. het onderhouden van een nauw contact met de technische commissie;
6. het bijstaan van het bestuur bij het aantrekken van een trainer(s);
7. het onderhouden van een goed contact met de trainer(s) betreffende de jeugdtraining;
8. het, samen met de trainer(s), indelen van de jeugdwintertraining.

Artikel 28.
De technische commissie (TC) wordt gevormd door tenminste 3 leden en ten hoogste 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken.
De taak van de TC is in het algemeen het bestuur te assisteren bij het uitvoeren van maatregelen die de bevordering van de tennissport beogen.
In het bijzonder bestaat de taak van de TC uit:
1. het voor elke jaarvergadering aan het bestuur voorleggen van:
a. een agenda, waarop de evenementen voor het komend seizoen zijn vermeld;
b. een opgave van het benodigde materiaal
c. overige suggesties;
2. het jaarlijks samenstellen van de competitieteams, het - in overleg met de teamleden - aanwijzen van captains ent het bevorderen van de teamgeest;
eventuele geschillen worden besproken in een gezamenlijke bijeenkomst van de TC met het bestuur;
3. het organiseren van de clubkampioenschappen, interne kompetitie en toernooien;
4. het nauw contact onderhouden met de jeugdcommissie;
5. het adviseren van het bestuur bij het aantrekken van trainer(s).

Artikel 29.
De commissie parkbeheer (CPB) wordt gevormd door tenminste 3 en ten hoogste 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken.
De taak van de CPB is in het algemeen het bespeelbaar (doen) maken/houden van de tennisbanen, het beheer over de bezittingen van de vereniging en het toezicht op de technische voorzieningen.
In het bijzonder bestaat haar taak uit:
1. het doen van voorstellen m.b.t. in stand houding, verbetering en/of uitbreiding van het bezit, resulterend in een jaarlijks budgetvoorstel t.b.v. de begroting van de vereniging;
2. het nemen van maatregelen m.b.t. onderhoud van banen, clubhuis en park, alsmede het aanschaffen van daartoe benodigde materialen in overstemming met begrotingsafspraken;
3. het overleggen met het bestuur, c.q. de penningmeester, over niet in de begroting voorziende aanschaffingen die nodig blijken voor een goed uitoefenen van haar taak;
4. het opstellen van voorschriften van uiteenlopende aard, bijv. m.b.t. het gebruik van banen, park, clubhuis, e.d. en het toezicht houden op de naleving hiervan;
5. het nemen van maatregelen t.b.v. de beveiliging van park en clubhuis;
6. het zo nodig uitbesteden van werkzaamheden aan derden wanneer specialistische kennis of capaciteit is vereist;
7. het adviseren, c.q. voordragen aan het bestuur van een parkassistent;
8. de CPB is bevoegd uitspraken te doen omtrent de speelbaarheid van de banen;
9. de CPB stelt regels op m.b.t. openingstijden- en sluitingstijden van het park.
10. het verzorgen van inkoop van papier, materialen, apparatuur, alsmede het zorgdragen voor onderhoud en reparaties van deze apparatuur;

Artikel 30.
De commissie pers en publiciteit (P&P) wordt gevormd door tenminste 3 en ten hoogste 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken.
De taak van P&P is in het algemeen het voeren van de redactie en het verzorgen van de uitgaven van het periodiek verschijnend clubblad of andere publicaties en het onderhouden van contacten met de plaatselijke pers en het onderhouden van de website.
In het bijzonder bestaat de taak van P&P uit:
1. het verzorgen van alle noodzakelijke communicatie naar de leden met betrekking tot alle activiteiten van de vereniging.
2. het verzorgen van de uitgaven van het clubblad gedurende het tennisseizoen, en voorts wanneer het belang van de vereniging of de leden dat vereist; in dit kader worden ingezonden verslagen, artikelen e.d. beoordeeld op geschiktheid voor plaatsing in het blad, huishoudelijke mededelingen en redactionele artikelen geredigeerd, de uiteindelijke inhoud vastgesteld, de kopij voor plaatsing gereed gemaakt en gereproduceerd;
3. het op redelijke termijn na gereedkomen van een uitgave deze doen bezorgen bij alle leden van de vereniging;
4. het doen van voorstellen m.b.t. de verschijningsvorm van het clubblad;
5. het assisteren bij en zo nodig verzorgen van andere publicaties van de vereniging;
6. het onderhouden van contacten met de regionale en plaatselijke pers omtrent belangrijke gebeurtenissen betreffende de vereniging. Het zo nodig schrijven van artikelen bestemd voor publicatie in de pers en het zo nodig arrangeren van persfotografen;
7. P&P kan haar werkzaamheden aan clubleden of derden delegeren, wanneer dit naar het oordeel van de commissievoorzitter dienstig is.

Artikel 31.
De commissie sponsoring wordt gevormd door tenminste 3 en ten hoogste 7 leden van de vereniging. Van dit aantal kan in overleg met het bestuur worden afgeweken.
De taak van de commissie is in het algemeen het verwerven van zoveel mogelijk inkomsten uit sponsoring, advertenties voor de verschillende uitingen van de vereniging, e.d. waarbij de statuten en het huishoudelijk reglement in acht worden genomen en de onafhankelijkheid van de vereniging gewaarborgd blijft.
In het bijzonder bestaat haar taak uit:
1. Het vinden, werven van sponsors en adverteerders
2. het onderhouden en beheren van de relatie met alle bestaande sponsors en adverteerders
3. zorgdragen voor correcte facturering aan sponsors en adverteerders
4. zorgdragen voor correcte financiële verslaggeving aan bestuur en penningmeester
5. het verzorgen van materialen en andere benodigdheden voor het nakomen van de afspraken met sponsors en adverteerders, zoals het aanmaken van reclameborden, etc.
6. het overleggen met het bestuur, c.q. de penningmeester, over niet in de begroting voorziende aanschaffingen die nodig blijken voor een goed uitoefenen van haar taak
7. het zo nodig uitbesteden van werkzaamheden aan derden wanneer specialistische kennis of capaciteit is vereist.
8. het werven van advertenties t.b.v. het clubblad op voorwaarden die door het bestuur worden vastgesteld;

Artikel 32.
De richtlijnen en bevoegdheden van de vaste commissie, als omschreven in de artikelen 26 t/m 31. kunnen i.v.m. gewijzigde omstandigheden en op basis van opgedane ervaringen van tijd tot tijd worden aangepast en/of gewijzigd.

BAANREGELEMENT
Artikel 33.
Het bestuur stelt in overleg met TC en JC baanreglement op.
Het baanreglement bevat bepalingen omtrent:
1. algemeen speelschema (speelrecht per baan voor diverse groepen leden);
2. reservering baanruimte voor competitie, training, interne competitie, toernooien, ed.;
3. gebruik van afhangbord door de spelers;
4. rust rondom de banen;

BESTUURSREGLEMENT VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK
Artikel 34. Algemene bepalingen
Artikel 34.1 Begripsbepalingen
a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. (Wordt niet verstrekt.)
b) Sociale Hygiëne: Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
c) Leidinggevenden: Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.
d) Barvrijwilliger: Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 34.2 Wettelijke bepalingen Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

  • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
  • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
  • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
  • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 34.3 Vaststellen en wijzigen
1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Artikel 35 Sociaal Hygiënische bepalingen
Artikel 35.1 Aanwezigheid
Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 35.2 Huis- en gedragsregels
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 34) hebben ten aanzien van het verantwoord alcoholgebruik een voorbeeldfunctie en dienen zich daarnaar te gedragen.
6. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Artikel 35.3 Openingstijden en schenktijden
1. De reguliere openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: - op werkdagen en in het weekeinde van 09:00 tot 24:00 uur. - Tijdens toernooien en clubevenementen is de kantine geopend van 09:00 uur of, als dit vroeger valt, 1 uur voor de eerste wedstrijd, tot 24:00 uur of, als dit later valt, 2 uur na de laatste wedstrijd.
2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: - op werkdagen vanaf 12:00 uur tot sluitingstijd - in het weekeinde vanaf 12:00 uur tot sluitingstijd - tijdens toernooien en clubevenementen vanaf 12:00 uur tot sluitingstijd.

Artikel 35.4 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
Barvrijwilligers:

  • zijn tenminste 18 jaar oud;
  • hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
  • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
  • zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

Artikel 35.5 Voorlichting
1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik
3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 35.6 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 34 tot en met 36 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
3. Uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
4. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Voedsel en Waren autoriteit.

Artikel 36 Paracommercie bepalingen
Artikel 36.1 Toegelaten horeca-activiteiten
1. De sportvereniging zal slechts horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.
2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná: - wedstrijden; - trainingen;

SLOTBEPALINGEN
Artikel 37.
De kleuren van vereniging zijn geel en groen.

Artikel 38.
Ieder lid heeft recht op een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement en kan deze
via de website van de vereniging of direct bij de secretaris verkrijgen.

Artikel 39.
Aldus vastgesteld door de ledenvergadering op 10 januari 2011.