HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISCLUB UITHOORN

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse, zowel op het park als in het clubhuis, geldende reglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van of namens het bestuur.

Artikel 2.
De leden zijn verplicht adresveranderingen direct aan het secretariaat door te geven.Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 1 april van het betreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen). Indien niet tijdig betaald is, zijn leden niet gerechtigd de banen te gebruiken of aan de competitie, toernooien of andere evenementen deel te nemen. Bij niet tijdig betalen van de contributie wordt, na niet voldoen aan aanmaningen de vordering ter incasso gegeven. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van betreffend lid.

Artikel 3.
Het bestuur kan een ledenstop afkondigen indien de beschikbare baancapaciteit dit vereist. Er zullen dan door de secretaris wachtlijsten worden opgesteld waarop kandidaat-leden in volgorde van aanmelding worden geplaatst. Bij opheffing van de ledenstop zullen kandidaat-leden in volgorde van plaatsing op de wachtlijst worden toegelaten als lid.

Lees hier het hele huishoudelijke reglement van TCU